ถังจีเอ็นเอ็กซ์ขนาด 820 / ทางเลือกเพิ่มเติม

ตามที่รู้กันทั่วไป ถัง 1000 ลิตรทั่วไปที่ใช้ในระบบตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่คงรูป (ไอบีซี) เมื่อบรรจุเพื่อขนส่งในตู้บรรทุกสินค้าขนาดมาตรฐาน (เต็มตู้ 20 ฟุต) จะบรรทุกถัง (1000 ลิตร) ได้เพียง 18 ถัง โดยวางบนพื้นตู้คอนเทนเนอร์ได้ 10 ถัง (เรียงวางเป็นชั้นล่าง) และ อีก 8 ถังบรรจุวางซ้อนกันอยู่ชั้นบน ถังไอบีซีปกติจำนวน 8 ถัง จะสามารถวางบนชั้นบนได้อย่างพอเหมาะ เนื่องจากความสูงของประตูตู้คอนเทนเนอร์ไม่อาจทำให้โหลดสินค้าที่เป็นถังปริมาตร 1000 ลิตรสองถังสุดท้ายได้ ดังนั้นถัง 1000 ลิตรทั่วไป จึงสามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียง 18 ตัน เพื่อให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถังจีเอ็นเอ็กซ์ บรรจุสินค้าที่มีปริมาตร 820 ลิตร จึงถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสูงน้อยกว่าถังทั่วไปตามระบบไอบีซี โดยถังจีเอ็นเอ็กซ์ บรรจุสินค้าที่มีปริมาตร 820 ลิตร 2 ถังสามารถนำวางซ้อนกันไว้ด้านบน ทำให้สามารถบรรทุกได้อีก 1.64 ตัน (ดูภาพประกอบ 2) ดังนั้น ถังจีเอ็นเอ็กซ์ บรรจุสินค้าที่มีปริมาตร 1000 ลิตร จำนวน 18 ถัง และ ถังจีเอ็นเอ็กซ์ บรรจุสินค้าที่มีปริมาตร 820 ลิตร จำนวน 2 ถังจึงสามารถโหลดบนตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 19.64 ตัน ทั้งนี้ ปริมาณที่บรรจุได้เป็นเมตริกตันอาจคลาดเคลื่อนได้ตามความถ่วงจำเพาะ